Teisinė informacija

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas – atsisiųsti.

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas – atsisiųsti.

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos ugdymo ir darbo organizavimo būtinų sąlygų tvarkos aprašas – atsisiųsti.

Įsakymas dėl Lazdijų r. Šeštokų mokyklos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašo pakeitimo (2020-06-04) – atsisiųsti.

Įsakymas dėl Lazdijų r. Šeštokų mokyklos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašo pakeitimo – atsisiųsti.

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas – atsisiųsti.

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka – atsisiųsti.

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos pedagogų etikos kodeksas – atsisiųsti.

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas – atsisiųsti.

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų ir  1-10 klasės mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas – atsisiųsti.

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai – atsisiųsti.

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas –  atsisiųsti (įsakymas).

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas – atsisiųsti.

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos lygių galimybių politikos ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo tvarkos aprašas – atsisiųsti.

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos darbuotojų materialinės atsakomybės ir turtinės žalos atlyginimo tvarkos aprašas – atsisiųsti.

Teisės aktai

Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje. SKRAJUTĖ.

Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje. ATMINTINĖ

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos priedas. Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijos, jų turinio dėmenys ir ugdymo gairės

Lietuvos higienos norma 21:2011

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Švietimo aprūpinimo standartai.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas.

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas.

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija.

Geros mokyklos koncepcija.