Vizija, misija, filosofija

Filosofija

Gyvendami mokomės, mokydamiesi gyvename.

 

Misija

  • Užtikrinti kiekvienam mokiniui atitinkančias jo amžių, interesus, gebėjimus, žinias, mokymosi aplinkas, kurios įgalintų įgyti bendrąją asmenybinę ir socialinę brandą, išmokytų nuolat plėtoti teikiamą išsilavinimą taip, kad jis galėtų sėkmingai dirbti, gyventi, integruotis visuomenėje, ją įtakodamas ir tobulindamas.

 

Vizija

  • Pagrindinė mokykla, orientuota į moksleivių gebėjimų ugdymą, lygių galimybių sudarymą, geresnės ugdymo kokybės užtikrinimą.
  • Mokykla, kurioje yra moderni, saugi, jauki mokymosi aplinka, padedanti tenkinti moksleivių poreikius ir polinkius.
  • Demokratiška mokykla, kurioje mokoma gyventi, remiantis bendražmogiškomis vertybėmis, meile Tėvynei, pagarba šeimos tradicijoms, tautos kultūrai, šalies istorijai.
  • Besimokanti institucija, tobulinanti savo vertybių sistemą.

VEIKLOS PRIORITETAI:

  • Ugdymo proceso modernizavimas ir švietimo kokybės kėlimas.
  • Mokinių kūrybiškumo ir atsakingumo ugdymas.
  • Saugios mokymosi aplinkos užtikrinimas ir mokinių sveikatos stiprinimas.
  • Mokyklos bendruomenės ryšių stiprinimas.

MOKYKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

1.      Gerinti ugdymo kokybę: 

1.1 ugdymo procese taikyti inovacijas;
1.2. skatinti mokinių mokymosi motyvaciją;
1.3. vesti pamokas, orientuotas į mokinių pasiekimus ir kompetencijų didinimą;
1.4. sudaryti galimybes mokinių saviraiškai ir gabių mokinių ugdymui(si);
1.5. vykdyti metodinės ir pedagoginės veiklos gerosios patirties sklaidą, stiprinti pedagogų bendradarbiavimą;
1.6. efektyvinti pedagoginės pagalbos teikimą;
1.7. gerinti ugdymo kokybę panaudojant ugdymo rezultatus;
1.8. gerinti ugdymo kokybę panaudojant ugdymo rezultatus;

2. Kurti saugią mokymosi aplinką:

2.1. kurti naujas edukacines aplinkas;
2.2. efektyvinti mokinių žalingų įpročių, nusikalstamumo ir patyčių prevenciją, mokinių sveikatos ugdymą, gerinti mokyklos bendruomenės mikroklimatą įtraukiant mokinius, tėvus ir pedagogus;
2.3. formuoti rizikos grupei priklausančių mokinių elgesio normas ir gerinti jų pamokų lankomumą;

2.4. užtikrinti mokinių saugumą mokyklos teritorijoje.