Vizija, misija, filosofija

Mokyklos filosofija – gyvendami mokomės, mokydamiesi gyvename.

Mokyklos vizija:

  • Pagrindinė mokykla, orientuota į moksleivių gebėjimų ugdymą, lygių galimybių sudarymą, geresnės ugdymo kokybės užtikrinimą.
  • Mokykla, kurioje yra moderni, saugi, jauki mokymosi aplinka, padedanti tenkinti moksleivių poreikius ir polinkius.
  • Demokratiška Mokykla, kurioje mokoma gyventi, remiantis bendražmogiškomis vertybėmis, meile Tėvynei, pagarba šeimos tradicijoms, tautos kultūrai, šalies istorijai.
  • Besimokanti institucija, socialinės raidos kontekste.

Mokyklos misija – užtikrinti kiekvienam mokiniui mokymosi aplinkas, atitinkančias jo amžių, interesus, gebėjimus, žinias, kurios įgalintų įgyti asmeninę ir socialinę brandą, užtikrinančią sėkmingą darbą, gyvenimą, integraciją visuomenėje.

Mokyklos vertybės: pozityvus požiūris, nuolatinis tobulėjimas, asmeninė atsakomybė, pasiekimai, pilietiškumas, pagarba sau ir kitiems.

Veiklos prioritetai:

  • Ugdymo proceso modernizavimas ir švietimo kokybės kėlimas.
  • Mokinių kūrybiškumo, savarankiškumo, verslumo, pilietiškumo ir atsakingumo ugdymas.
  • Saugios mokymosi aplinkos užtikrinimas ir mokinių sveikatos stiprinimas.
  • Mokyklos bendruomenės ryšių stiprinimas.

 Tikslai ir uždaviniai:

1. Gerinti ugdymo kokybę:

1.1.    ugdymo procese taikyti inovacijas ir gerosios praktikos pavyzdžius;

1.2.    skatinti mokinių mokymosi motyvaciją ir atsakomybę už ugdymosi rezultatus;

1.3.     vesti pamokas, orientuotas į mokinių pasiekimus ir kompetencijų didinimą;

1.4.    sudaryti galimybes mokinių saviraiškai, verslumui ir gabių mokinių ugdymui(si);

1.5.    vykdyti metodinės ir pedagoginės veiklos gerosios patirties sklaidą, stiprinti pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą;

1.6.    efektyvinti pedagoginės pagalbos teikimą;

1.7.    gerinti ugdymo kokybę panaudojant ugdymo rezultatus;

1.8.    stiprinti Mokyklos ir tėvų partnerystę.

2. Kurti saugią ir sveiką mokymosi aplinką:

2.1. kurti ir atnaujinti edukacines aplinkas;

2.2. efektyvinti mokinių žalingų įpročių, nusikalstamumo ir patyčių prevenciją, mokinių sveikatos ugdymą, gerinti Mokyklos bendruomenės mikroklimatą įtraukiant mokinius, tėvus ir pedagogus;

2.3. formuoti elgesio normas mokinių, linkusių pažeisti Mokyklos taisykles ir gerinti jų pamokų lankomumą;

2.4. užtikrinti mokinių saugumą Mokyklos teritorijoje;