Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo veikla

Socialinė pedagogė Alma Vaišnienė

Kontaktai: tel. 8 678 05355, el. p. avaisniene@gmail.com


Tikslas – pagalba mokiniams.

Uždaviniai:

1. Materialinės pagalbos teikimas socialiai apleistiems ir socialiai remtiniems mokiniams.

2.  Mokinių žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencijos efektyvinimas.

3.  Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas ir drausmės bei pamokų lankomumo gerinimas.

4.  Tiriamosios veiklos organizavimas ugdymo procese.