Mokinių teisės ir pareigos

                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                                                       Lazdijų r. Šeštokų mokyklos

                                                                                                                                       direktoriaus 2019 m. lapkričio 25 d.

                                                                                                                                       įsakymu Nr. V7-289

 

LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lazdijų r. Šeštokų mokyklos (toliau – Mokykla) mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokinių elgesio Mokykloje ir Mokyklos teritorijoje bendruosius reikalavimus: elgesio per pamokas, pertraukas, renginių metu, nurodo mokinių teises ir pareigas, skatinimo ir drausminimo tvarką, mokinių, pažeidžiančių taisykles, atsakomybę.

2. Taisyklės sudarytos remiantis Švietimo įstatymu, Mokyklos nuostatais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, valstybės dokumentais, reglamentuojančiais Mokyklų veiklą.

3. Kiekvienas mokinys privalo žinoti ir vykdyti ne tik taisykles, skirtas mokiniams, bet ir sutarties su Mokykla sąlygas.

4. Mokinių interesus, jų poreikius tiria ir gina Mokinių taryba.

5. Už Taisyklių laikymąsi atsako kiekvienas mokinys asmeniškai.

6. Taisyklės apibrėžia bendruosius tarpusavio santykių principus ir elgesio normas tarp Mokyklos mokytojų, Mokyklos personalo, mokinių, jų tėvų (globėjų). Su Taisyklėmis klasės auklėtojas privalo supažindinti auklėtinius ir naujai atvykusius mokinius (pasirašant į instruktažų lapą, kuris saugomas pas klasės auklėtoją). Informacija apie Taisyklių pasikeitimą pateikiama ir tėvams (globėjams).

7. Sudarydamas mokymo sutartį, Mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, supažindina priimamą į Mokyklą mokinį su šiomis Taisyklėmis.

8. Mokyklos mokytojai, klasių auklėtojai, atstovai turi teisę pakartotinai supažindinti mokinius su Taisyklėmis, jei pastebi, kad mokiniai nevykdo Taisyklėse išdėstytų reikalavimų.

II. SKYRIUS

MOKINYS TURI TEISĘ

 

9. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Jungtinių Tautų Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.

10. Nemokamai gauti informaciją apie Mokyklos siūlomas švietimo programas ir mokymosi formas.

11. Gauti geros kokybės švietimą.

12. Sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą.

13. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius.

14. Pasirinkti neformaliojo švietimo programas, papildančius jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius.

15. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką.

16. Į profesinį orientavimą ir švietimo informacinę pagalbą, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.

17. Į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą, pagrįstą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata bei Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų bendraisiais vertinimo kriterijais.

18. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kai svarstomas jo elgesys.

19. Nemokamai naudotis Mokyklos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga mokymosi tikslams, laikantis nustatytų naudojimosi instrukcijų.

20. Rinkti ir būti išrinktam į Mokyklos mokinių tarybą, dalyvauti Mokyklos  savivaldoje Mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka.

21. Teikti pasiūlymus Mokyklos mokinių tarybai dėl mokinių laisvalaikio organizavimo.

22. Išsakyti savo nuomonę dėl ugdymo proceso organizavimo. Pastebėjimus, pastabas, pageidavimus pateikti klasės valandėlių metu klasės seniūnui.

23. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

24. Reikalauti, kad būtų ginamas ir būtų imtasi prevencinių priemonių prieš galimą smurtą, patyčias, prievartą, garbės ar orumo įžeidimą.

25. Būti išklausytas ir sulaukti pagalbos iš klasės auklėtojo(s), socialinio pedagogo, Mokyklos psichologo ir Mokyklos administracijos.

26. Į psichologinę, specialiąją-pedagoginę, logopedinę, socialinę-pedagoginę pagalbą.

27. Į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę.

28. Į kokybišką poilsį ir laisvalaikį pertraukų metu, atitinkantį savo amžių ir sveikatą.

29. Puoselėti savo gimtąją kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.

30. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

III. SKYRIUS

MOKINYS PRIVALO

 

31. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Mokyklos vidaus darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

32. Laikytis Taisyklių, gerbti mokytojus ir kitus Mokyklos bendruomenės narius (mokinius, tėvus, globėjus, aptarnaujantį personalą, administraciją), nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų. Neskleisti neigiamos informacijos apie Mokyklos bendruomenės narius (mokytojus, mokinius, administraciją ir kitus darbuotojus) socialiniuose tinkluose.

33. Gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras, laikytis žmonių bendravimo normų.

34. Mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų.

35. Vykdyti Mokyklos vadovų, mokytojų ir kitų Mokyklos darbuotojų teisėtus reikalavimus, Mokyklos nuostatus, nutarimus, laikytis šių Taisyklių, rašto kultūros reikalavimų.

36. Mokiniai privalo turėti asmenybę liudijantį dokumentą–mokinio pažymėjimą.

37. Pareigingai lankyti Mokyklą, nevėluoti į pamokas, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų. Susirgus ar dėl kitos priežasties neatvykstant į Mokyklą, tą pačią dieną informuoti klasės auklėtoją.

38. Stropiai mokytis, leisti netrukdomai mokytis kitiems, elgtis pagarbiai, netrukdyti pamokos proceso.

39. Tinkamai pasiruošti kiekvienai pamokai. Pamokose turėti visas darbui reikalingas priemones, knygas. Namuose atlikti mokytojo paskirtas namų darbų užduotis.

40. Tausoti vadovėlius, suolus, duris, sienas ir kitą Mokyklos turtą. Mokinys, pastebėjęs sugadintą Mokyklos turtą, privalo pranešti mokytojui ar Mokyklos administracijai. Už sugadintą inventorių atsako mokinys ir jo tėvai (globėjai) – sutvarko arba atlygina materialinę žalą.

41. Pamokų metu nesinaudoti trukdančiais mokymosi procesui daiktais: mobiliaisiais telefonais, ausinukais, žurnalais ir kitais pašaliniais daiktais.

42. 1-4 klasių mokiniai prieš pamokas privalo palikti mobiliuosius telefonus kuprinėse arba klasės mokytojui paprašius atiduoti jai ir pasiimti juos tik po visų pamokų ar anksčiau, mokytojui leidus.

43. 5-10 klasių mokiniai mobiliuosius telefonus, mokytojui paprašius, prieš pamoką privalo sudėti į tam skirtą vietą (dėžutės kiekvienoje klasėje). Surinktus telefonus mokytojas grąžina tik po pamokos. Jei telefonai reikalingi atliekant pamokoje užduotis, mokytojui leidus, juos galima pasiimti užduoties atlikimo laikotarpiui.

44. Laikytis taisyklės: pamokų, laisvų pamokų ir pertraukų metu neišeiti už Mokyklos teritorijos ribų. Mokykla neatsako už mokinių, pažeidusių šią taisyklę, saugumą.

45. Pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 15 d.

46. Ateiti į Mokyklą tvarkingai apsirengus, paltus ir striukes palikti rūbinėje. Sportinę aprangą dėvėti tik fizinio ugdymo pamokose.

47. Rūpintis asmeninių daiktų apsauga, nepalikti jų klasėse, Mokyklos koridoriuose, išeinant į kitas mokymo ar renginių patalpas, išvykstant iš Mokyklos. Atsinešus į Mokyklą vertingų daiktų (mobilieji telefonai, pinigai ir kiti asmeniniai daiktai) už jų saugumą atsako pats mokinys. Radus kitų asmenų pamestus, paliktus be priežiūros daiktus – pateikti Mokyklos budėtojui.

48. Už daiktus (pinigai, dokumentai, raktai), paliktus striukių, paltų kišenėse rūbinėje, Mokykla neatsako.

49. Laikytis higienos reikalavimų (švaros, tvarkos). Fizinio ugdymo pamokose sportuoti tik su sportine apranga, sportine avalyne.

50. Valgykloje valgyti per jiems skirtas pertraukas. Laikytis šių Taisyklių valgykloje: netriukšmauti, nesistumdyti eilėje, pagarbiai elgtis su maistu, nesisavinti kitų maisto, neperstatinėti valgyklos stalų, suolų, nepalikti nenuneštų indų. Neniokoti valgykloje esančių daiktų.

51. Vykdant praktinių darbų užduotis, dalyvaujant išvykose griežtai laikytis saugaus elgesio ir kelių eismo taisyklių.

52. Aktyviai dalyvauti Mokyklos organizuojamuose renginiuose, akcijose. Renginių metu laikytis drausmės ir tvarkos: patalpose būti be striukių, netrukdyti kitiems mokiniams, mokytojams ar renginio organizatoriams. Mokinys negali savavališkai pasitraukti iš renginio, ypač jei renginys vyksta pamokų metu, išskyrus atvejus, kai apie tai iš anksto informuoja savo klasės auklėtoją ar renginio organizatorių.

53. Gerbti Mokyklos bendruomenės nuosavybę, saugoti ir prižiūrėti Mokyklos žaliuosius plotus, jų netrypti, nelaužyti medžių, nešiukšlinti Mokyklos teritorijoje, ir už jos ribų, koridoriuose.

54. Gerbti budinčius mokytojus, vykdyti jų nurodymus.

55. Garbingai ir mandagiai elgtis su kitais žmonėmis. Griežtai draudžiama naudoti psichologinį (keiksmažodžiai, diskriminacija ir patyčios dėl tautybės, kalbos, pažiūrų, socialinės padėties, aprangos, išvaizdos, sveikatos būklės ar dėl kokių nors kitų aplinkybių) ir fizinį (muštynės, stumdymasis, daiktų atiminėjimas ir pan.) smurtą prieš kitą asmenį.

56. Dalyvauti Mokyklos organizuojamuose testavimuose, pasiekimų patikrinimuose; sąžiningai atlikti skirtas užduotis.

57. Pastebėjęs gadinamą Mokyklos turtą, nesaugų/ neteisėtą elgesį, rengiamus ir/ ar vykdomus nusikaltimus ar kitą draudžiamą veiklą, nedelsiant turi pranešti bet kuriam suaugusiajam (klasės auklėtojui, mokytojui, socialiniam pedagogui ar administracijos atstovui).

58. Būti nepakantiems amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Suvokti, kad už viešosios tvarkos pažeidimą (necenzūrinius žodžius, muštynes ir kt.) mokiniai (jei jie pilnamečiai) arba jų tėvai (globėjai) baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

59. Pasikeitus gyvenamajai vietai ar tėvų kontaktiniams duomenims, nedelsiant informuoti klasės vadovą.

60. Mokslo metų pabaigoje arba išvykstant iš Mokyklos atsiskaityti su Mokyklos biblioteka ir kiekvienu dėstančiu mokytoju.

IV. SKYRIUS

MOKINIUI DRAUDŽIAMA

 

61. Ateiti į Mokyklą neblaiviam ar apsvaigusiam nuo psichotropinių medžiagų.

62. Atsinešti į Mokyklą alkoholinių ir energetinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių, toksinių medžiagų, ginklų, peilių, dujų balionėlių, pirotechninių gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų.

63. Mokykloje, jos teritorijoje ar Mokyklos prieigose rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas. Būti prisirūkiusiems pamokose.

64. Žeminti žmogaus orumą, diskriminuoti ar kurstyti diskriminaciją prieš žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, amžiaus, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų.

65. Vartoti necenzūrinius, įžeidžiančius žodžius ar gestus. Nemandagiai, įžeidžiančiai kalbėtis su mokytojais, mokiniais ir kitais Mokyklos darbuotojais.

66. Žeminti ir kitais būdais tyčiotis iš kitų Mokyklos bendruomenės narių (vaikų, jų tėvų, mokytojų, aptarnaujančio personalo, administracijos). Naudoti moralinį spaudimą bei fizinę jėgą prieš kitą bendruomenės narį.

67. Pasisavinti svetimus daiktus.

68. Filmuoti ir fotografuoti Mokyklos bendruomenės narius ar viešinti jų atvaizdus negavus asmens sutikimo, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius. Nedraudžiama filmuoti, fotografuoti Mokyklos renginiuose.

69. Virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją, įrašytus kitų Mokyklos narių pokalbius, juos filmuoti.

70. Pamokų bei kitų užsiėmimų metu be mokytojo leidimo išeiti iš pamokos bei Mokyklos teritorijos ribų, trukdyti mokytojui savo elgesiu ar kitais veiksmais vesti pamoką bei renginį.

71. Pamokų ir oficialių renginių metu naudotis mobiliuoju telefonu, grotuvu, ausinukais, (jų garsiniai signalai turi būti išjungti). Pažeidus šią nuostatą, mobilusis telefonas, grotuvas, ausinukas ar kitos priemonės paimamos iš mokinio, perduodamos Mokyklos administracijos atstovui, kuris grąžina telefoną ar kitą paimtą daiktą  asmeniškai tėvams (globėjams).

72. Pamokų metu dėvėti striukes bei sportinę aprangą. Mokyklos patalpose būti su kepure ir gobtuvu.

73. Sudarinėti turtinius sandorius su kitais mokiniais (pirkti, parduoti, keistis), jei tai nenumatyta Mokyklos renginių plane (pvz., Kaziuko mugė).

74. Ugdymo proceso metu į Mokyklą ir jos teritoriją kviesti draugus ar kitus pašalinius asmenis, nesusijusius su ugdymo procesu.

75. Žaisti kortomis azartinius žaidimus, per pamokas skaityti žurnalus ir laikraščius, valgyti, užsiimti ne su ugdymusi susijusiais pašaliniais darbais.

76. Leisti laisvalaikį Mokykloje be mokytojo (vadovo) priežiūros po pamokų.

77. Netvarkingai elgtis Mokyklos tualetuose, persirengimo kambariuose, rūbinėje, valgykloje.

78. Trikdyti viešąją rimtį – šaukti, švilpti, triukšmauti, garsiai klausytis muzikos, važinėti Mokyklos koridoriais riedučiais, riedlentėmis, paspirtukais.

79. Spjaudytis, bėgioti, stumdytis ir sėdėti ant palangių.

80. Rašinėti, braižyti ar kitaip teplioti ant suolų, durų, sienų, Mokyklos fasado ir kitų statinių, mėtyti sniegą, obuolius, kaštonus ir pan. į Mokyklos pastatą.

V. SKYRIUS

MOKINIO ATSAKOMYBĖ

 

81. Atsižvelgiant į Taisyklių pažeidimų dažnumą ir kitas aplinkybes, nuobaudos mokiniams skirstomos į prevencinio (įspėjamojo) pobūdžio ir oficialias nuobaudas (turinčias juridinę galią). Mokiniai drausminami pagal Mokyklos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos apraše išvardytus kriterijus ir formas.

82. Nuobaudos skiriamos atsižvelgus į pažeidimo sunkumą, jo sukeltas pasekmes, mokinio elgesį iki pažeidimo padarymo ir po jo. Mokinio drausminimui taikomos priemonės pagal Mokyklos patvirtintas nuobaudų kopėčias (1 priedas).

82.1. mokinys, nesilaikantis Taisyklių, mokytojui, klasės auklėtojui, socialiniui pedagogui, Mokyklos administracijai reikalaujant rašo paaiškinimą. Pirmos ir antros klasės mokiniams paaiškinimą padeda parašyti klasės auklėtojas arba tėvai;

82.2. nevykdant 42 punkto reikalavimų, mokytojas gali atimti daiktus, nesusijusius su ugdymusi pagal bendrąsias programas ir grąžinti tik mokinio tėvams;

82.3. direktoriaus pareikšta žodinė pastaba, vėliau įsakymu įvardinta nuobauda;

82.4. mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje (už grubų ir nuolatinį mokinio pareigų neatlikimą, Taisyklių pažeidimą) dalyvaujant tėvams (globėjams);

82.5. elgesio svarstymas administracijos posėdyje (už ypač grubius Taisyklių pažeidimus) dalyvaujant tėvams (globėjams);

82.6. jei mokinys ir toliau elgiasi netinkamai, kreipiamasi į rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo taikymo.

83. Pagal privalomojo švietimo programas besimokantis mokinys, kurio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę Mokyklos bendruomenės saugumui, suderinus su Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriumi Lazdijų rajone, gali būti pašalintas iš Mokyklos, mokinys gali būti perkeltas į kitą mokyklą.

84. Mokinys (nuo 16 m.), šiurkščiai pažeidinėjantis mokymosi sutartį, Mokyklos nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, apsvarsčius jo elgesį mokytojų taryboje, gali būti šalinamas iš Mokyklos direktoriaus įsakymu.

85. Finansinė atsakomybė:

85.1. už mokinio padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, subraižytus baldus, suplėšytas, nuniokotas ar pamestas knygas ir pan.) atsako jis pats ir/ar mokinio tėvai (globėjai);

85.2. Mokyklos administracija gali paprašyti tėvų (globėjų) iki nurodyto termino sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar apmokėti jo remonto išlaidas.

 

VI. SKYRIUS

MOKINIŲ SKATINIMAS

 

86. Už aktyvų dalyvavimą klasės, Mokyklos bendruomenės gyvenime, už labai gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį, pasiekimus Mokyklos, miesto, respublikos ir tarptautinėse olimpiadose, konkursuose mokiniai gali būti skatinami pagal Mokyklos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos apraše išvardytus kriterijus ir formas:

86.1. padėka, pareikšta Mokyklos direktoriaus įsakymu;

86.2. padėka skelbimų lentoje;

86.3. padėka už puikų lankomumą, ypatingas pastangas moksle, asmeninę pažangą, Mokyklos vardo garsinimą olimpiadose, varžybose, kituose miesto, šalies renginiuose;

86.4. puikiai ir labai gerai besimokančių mokinių pagerbimas mokslo metų pabaigoje: padėkos renginys ar apdovanojimai (edukacine išvyka ir panašiai);

86.5. Padėkos raštas mokinio tėvams už puikius vaiko ugdymo (-si) rezultatus, tinkamą vaiko auklėjimą.

                                                                                                                              SUDERINTA

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos

mokinių tarybos 2019 m. lapkričio 22 d.

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 3)