Prevencinės programos mokykloje

Lazdijų r. Šeštokų mokykla sertifikuota OLWEUS vardo mokykla

Mokykla

Prevencinės programos pavadinimas

Klasė

Atsakingas asmuo

 Lazdijų r. Šeštokų mokykla

 

 

Patyčių ir smurto prevencinė programa OPKUS

1-10                    kl.

A. Vaišnienė

Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencinė programa „Gerumo link“

1-10                    kl.

A. Vaišnienė 

Vaikų vasaros poilsio programa „Per vasarą nė ašaros“

1-4 kl.

A. Vaišnienė

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa (integruojama į kitų dalykų ugdymo turinį)

Priešm. gr., 1-10 kl.

Klasių auklėtojai, pasaulio pažinimo, gamta ir žmogus bei biologijos mokytojas 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa (integruojama į kitų dalykų ugdymo turinį ir klasės auklėtojo bei sveikatos specialisto veiklą)

Priešm. gr., 1-10 kl.

Klasių auklėtojai, dorinio ugdymo mokytojai, fizinio ugdymo mokytojai, biologijos, gamta ir žmogus ir pasaulio pažinimo mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai

MSG grupių veiklos planas 2020–2021 m. m.

OLWEUS patyčių prevencijos programa ir jos įgyvendinimas Lietuvoje

OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema)

Nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio Lazdijų rajono Šeštokų mokykloje pradėta įgyvendinti Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa. Programos trukmė 18 mėnesių.
Olweus programą pristatė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro instruktorė Laima Stankevičienė.

Programos tikslai: sumažinti patyčias tarp mokinių; užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui; siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje.

Programos idėja – patyčios nėra ir niekada nebus toleruojamos.

Siekiamybė – kurti mokykloje tokią aplinką, kurioje suaugusieji imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs.

Programos esmė – išmokyti visą mokyklos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.
Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius – prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje.
Programos įgyvendinimo rezultatai Norvegijoje rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30–70 %), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).
Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:
• Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
• Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas.
• Mokykloje yra susitarta dėl teisingų ir tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui, ir kai jos pažeidžiamos, metodiškai naudojamos drausminimo priemonės.
• Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėjimas tinkamai į jas reaguoti.
Olweus patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo.
Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje.
2018–2019 mokslo metais įgyvendinome programą mokykloje.

2019–2020 mokslo metais tęsiame OPKUS programą, siekiame sertifikato – mokyklos OLWEUS vardo.

 • Sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas.
 • Išanalizuota Olweus patyčių prevencijos programos mokomoji medžiaga.
 • Sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupės (MSG).
 • Reguliariai kas antrą savaitę vyksta MSG užsiėmimai (MSG – vieta mokytis, dalintis patirtimi, konsultuotis, palaikyti motyvaciją ir įsipareigojimą).
 • Atlikta mokinių apklausa.
 • Išaiškintos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai pakoreguotas mokytojų budėjimas.
 • Apklausos duomenys pristatyti mokyklos bendruomenei ir tėvams.
 • Reguliariai vieną kartą per savaitę vyksta Olweus valandėlės 3–10 klasėse.
 • Parengtos Olweus programos vykdymo ataskaitos.
  Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia – Mūsų mokykloje nesityčiojama.
  Mokykloje laikomasi šių taisyklių:
  1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;
  2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
  3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
  4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.