Nuotolinis mokymas

Mokinių, tėvų ir pedagogų žiniai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, nuo 2020 m. kovo 30 d. Lazdijų r. Šeštokų mokykla pradės dirbti nuotolinio mokymo(si) būdu. Neabejotinai tai yra naujas iššūkis tiek mokyklai, tiek mokiniams, tiek tėvams. Dirbdami nuotoliniu būdu įgysime naujų žinių ir patirčių. Nuo mūsų visų pastangų, atsakingumo, motyvacijos ir bendrų susitarimų laikymosi priklauso mokymo(si) sėkmė ir ugdymo rezultatai.

BENDRI SUSITARIMAI DĖL NUOTOLINIO MOKYMO(SI):

Informacija ir jos atnaujinimai mokyklos bendruomenei:

 Bendravimas (komunikavimas):

Bendra virtuali aplinka sinchroniniam (tiesioginiam) ir asinchroniniam (netiesioginiam) bendravimui:

 • ZOOM
 • Messenger
 • TAMO
 • Googlemail
 • Telefonai

Mokymo priemonės:

 • Popierinis turinys: vadovėliai, pratybos, mokytojo parengtos užduotys, papildoma literatūra ir kt.
 • Skaitmeninis ar suskaitmenintas mokytojo parengtas popierinis turinys: videomedžiaga, paveikslėliai, įvairiu formatu parengtos užduotys, nuorodos į informacinius šaltinius, virtualios ekspozicijos ir kt.

Mokyklos naudojamos virtualios mokymo(si) aplinkos(VMA):

 • Eduka.lt
 • Ema
 • Egzaminatorius.lt
 • Google Classroom
 • TAMO
 • Quizizz
 • Kahoot ir kt.

Mokymo(si) organizavimas:

 • Pamokos, klasių valandėlės, neformaliojo švietimo užsiėmimai, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pailgintos dienos grupės, švietimo pagalbos specialistų užsiėmimai vyksta pagal pastovų tvarkaraštį, pagal mokykloje nustatytą darbo laiką. Vaizdo pamokos vyksta realiuoju laiku, pamokų ir kitų užsiėmimų užduotys pateikiamos tą dieną ir tuo metu, kai pagal tvarkaraštį yra to dalyko pamoka. Užduotys gali būti pateikiamas iš karto kelioms dalyko pamokoms, pvz. projektiniam darbui.
 • Pamokos trukmė priklausys nuo mokytojo keliamų tikslų, skirtų užduočių, tačiau nebus ilgesnė nei 45 min. trukmės.
 • Dalyko mokytojas su savo mokomojo dalyko mokymo tvarka, tvarkaraščiu, saugiu darbu virtualioje aplinkoje, asmens duomenų apsauga, informacija, susijusia su mokymosi turinio pasiekiamumu, mokymosi organizavimo būdais bei nuotolinio mokymosi technologijomis ir priemonėmis mokinius ir jų tėvus supažindina informaciją pateikdamas TAMO dienyne.
 • TAMO dienyne pagal tvarkaraštį pildomas dalyko pamokos turinys ir nurodoma pamokos forma ir mokymo aplinka, namų darbai (nurodant atlikimo datą), dalykų mokytojai sužymi (kaip ir buvo lig šiolei) kontrolinių darbų (atsiskaitomųjų darbų) datas. Kontrolinio darbo užduotys pateikiamos grafike numatytą dieną. Visus kitus atsiskaitymus, apklausas, savarankiškus darbus, projektus ir kt. vertinimą mokytojas derina su mokiniais individualiai.
 • Neatlikus užduočių, neprisijungus prie mokymosi aplinkų, žymimas nebuvimas pamokoje.

Papildoma informacija:

 • Švietimo pagalbą nuotoliniu būdu teikia socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, bibliotekininkas.
 • Informacinių kompiuterinių technologijų pagalbą visiems bendruomenės nariams teikia nuotolinio mokymo skaitmeninių technologijų administratoriai (IKT koordinatoriai) Alina Kancevičienė ir Audrius Kazakevičius.
 • Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. el. paštu ir telefonu arba susisiekti programėlėse Zoom ar Messenger:
 • mokytoja Alina Kancevičienė, tel. 8 682 61623, el. p. a.kanceviciene@gmail.com,
 • mokytojas Audrius Kazakevičius, tel. 8 611 57697, el. p.  audriuskazakevicius@gmail.com,
 • Lazdijų r. Šeštokų mokyklos nuotolinio mokymo(si) taisyklės skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje https://sestokai.lazdijai.lm.lt/.