Apie mokyklą

MOKYKLOS ISTORIJA

Šeštokų mokykla įkurta 1905 m. Tai buvo privati mokykla. Ją išlaikė tėvai, leidę mokytis savo vaikus. O mokėsi tik 5 mokinukai. 1909 m. mokykla nustojo veikusi.

Didėjant Šeštokuose gyventojų skaičiui, reikėjo ir mokyklos. Todėl 1912 m. vėl atidaryta pradinė mokykla, kurioje visų dalykų mokoma rusų kalba. Ši mokykla veikė tik dvejus metus. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, vokiečiai mokyklos duris užkalė, o mokinius ir mokytojus išvaikė.

1921 m., jau nepriklausomoje Lietuvoje, buvusiame Delnicos dvare, kurį nusipirko ūkininkas Ciplijauskas, įsteigiama lietuviška pradinė mokykla. Rugsėjo 1-ąją į mokyklą susirinko apie 20 mokinių. Juos mokė Jonas Šmulkštys – pirmasis žinomas lietuviškos Šeštokų mokyklos mokytojas. Mokytojas J. Šmulkštys buvo jaunas entuziastas, patriotiškai nusiteikęs Vilniaus vaduotojų sąjungos narys.

1923 m. mokykla perkeliama į p. Rudnicko namus, dabartinėje Sodų gatvėje (namas sudegęs). Vienoje klasėje tilpo visų 3 skyrių vaikai. Po Vėlinių mokinukų padaugėdavo, ateidavo ir tie, kurie tarnavo ūkininkams, ganė. Nuo kovo pabaigos jie vėl išeidavo ganyti, tarnauti.

Apie 1926–1928 m. mokykla perkeliama į kitas patalpas. Vieni vaikai mokėsi p. K. Miluko namuose, dabartinėje Lazdijų gatvėje. Juos, mažesniuosius, mokė J. Šmulkštys. Vyresnieji, 5–6 skyrių vaikai, mokėsi p. Mažeikienės privačiuose namuose, dabartinėje Kovo 11-osios gatvėje (namo jau nebėra). Jų mokytoja buvo Julija Avižienytė, vėliau Slavėnienė. Kai Mokytoja J. Avižienytė ištekėjo už viršaičio Stasio Slavėno, šis pasirūpino, kad mokykla būtų perkelta į vienas patalpas geležinkeliui priklausančiame name, dabartinėje Sodų gatvėje. Tada jau mokėsi apie 70–80 vaikų.

Mokykla Šeštokuose veikė ir Antrojo pasaulinio karo metais.

Po karo, 1949 m., Šeštokuose atidaroma septynmetė mokykla. Ji įkuriama buvusioje klebonijoje. Mokyklai vadovavo p. Čiginskas. Mokėsi apie 200 mokinių.

Nuo 1950 m. rugsėjo 1-osios iki mokslo metų pabaigos direktoriumi dirbo Stasys Ostachavičius.

1951–1952 m. mokyklai vadovavo Bronė Kuncaitė.

1952 m. Šeštokų mokykla iš septynmetės perorganizuojama į vidurinę. Pirmoji jos direktorė – Sigizmunda Tiganova. Tais metais mokykloje dirbo mokytojai: Albinas Matukynas, Cecilija Kibildaitė, Matas Burdulis, Antanina Kisieliūtė, Juozas Abromaitis, Albinas Rauličkis, Danutė Jurkšaitytė, Zuzana Avižiūtė (mokslo dalies vedėja), Monika Aleškevičiūtė.

1954–1955 m. mokyklai vadovavo Albertas Rudzinskas. Taip pat jau dirbo daugiau mokytojų: Matas Burdulis, Vytautas Jegelevičius, Danutė Jurkšaitytė, Cecilija Kibildaitė, Bronė Kuncaitė, Ona Kuncevičienė, Vincas Kuncevičius, Valda Kasiulionytė, Aldona Marcinkevičiūtė, Birutė Miliauskaitė, Marija Mizarienė, Danutė Montvidaitė, Vitalija Pyplienė, Albinas Rauličkis, Albertas Rudzinskas, Vincas Slavėnas, Elvyra Šilingienė, Viktoras Tarasevičius, Ona Veselgaitė. Mokykloje mokėsi 360 mokinių.

1955–1956 m. mokyklai vadovavo istorijos ir piešimo mokytojas Jonas Truska.

1956 m. pavasarį mokykla išleido 1-ąją abiturientų laidą – 22 vienuoliktokus. Tais metais mokėsi 460 mokinių, atėjo dirbti 9 jauni mokytojai: Stasė Ališauskaitė, Valė Jurgelytė, Bronė Jaškevičiūtė, Jonas Kasparavičius, Ona Mikalauskaitė, Anelė Meškelevičiūtė, Ema Poviliūnaitė, Birutė Ryženina, Mindaugas Tamulynas. Iš viso dirbo 26 mokytojai.

1956–1957 m. m. išleidžiama 2-oji laida, vėl 22 abiturientai. Mokėsi 440 mokinių. Mokytojų kolektyvas pasipildė naujais žmonėmis: pradėjo dirbti Natalija Dervinytė, Gediminas Adomaitis, Genė Karmalavičiūtė, Nadiežda Karpovič, Bronė Tamulynienė, Julija Žalkauskaitė. Iš mokyklos išėjo Bronė Kuncaitė, Vytautas Vegelevičius, Ema Poviliūnaitė.

1957–1958 m. m. išleidžiama 3-oji laida, 43 abiturientai. Mokykloje mokėsi 420 mokinių. Pastebima mokinių mažėjimo tendencija. Kasmet sumažėja po 20 mokinių. Dirbo dvi naujos mokytojos: chemikė Roma Truskienė, pradinių klasių mokytoja Auksuolė Beržinskienė. Iš mokyklos išėjo Cecilija Kibildaitė, Viktoras Tarasevičius.

1958–1959 m. m. išeina 4-oji laida – 24 abiturientai. Šioje laidoje baigė Irena Tuinylaitė, pirmoji mokyklos istorijoje sporto meistrė, rankininkė. Iš viso tais metais mokėsi 402 mokiniai. Mokytojas Matas Burdulis išėjo į Išlandžių pradinę mokyklą. Mokslo dalies vedėju nuo 1956–1957 m. buvo Albertas Rudzinskas.

1959–1960 m. m. išleidžiama 5-oji abiturientų laida – 29 mokiniai. Iš viso tais metais mokėsi 383 mokiniai. Dirbo dvi naujos mokytojos: Dana Vaičiulytė ir Julija Draždžiulienė. Išėjo Birutė Ryženina, Elvyra Šilingienė.

1960–1964 m. mokyklai vadovavo Vladas Mikelionis.

1960–1961 m. m. išleidžiama 6-oji abiturientų laida – 17 mokinių. Iš viso tais metais mokėsi 348 mokiniai. Dirbo šie mokytojai: Vladas Mikelionis – mokyklos direktorius, Gediminas Adomaitis, Valerija Adomaitienė, Auksuolė Beržinskienė, Julija Draždžiulienė, Bronė Jaškevičiūtė, Danutė Jurkšaitytė, Genutė Karmalavičiūtė, Jonas Kasparavičius, Ona Kuncevičienė, Vincas Kuncevičius, Anelė Meškelevičiūtė, Ona Mikelionienė, Marija Mizarienė, Algis Navickas, Vitalija Pyplienė, Albinas Rauličkis, Albertas Rudzinskas, Vitas Sinickas, Vincas Slavėnas, Aldona Slavėnienė, Gražina Šmulkštytė, Jonas Truska, Roma Truskienė, Dana Vaičiulytė, Dana Žukauskienė.

1961–1962 m. m. išleidžiama 7-oji abiturientų laida – 34 mokiniai. Iš viso tais metais mokėsi 344 mokiniai. Dirbo 4 nauji mokytojai: Algis Navickas, Roma Talubaitė, Genovaitė Savulienė.

1962–1963 m. m. išleidžiama 8-oji abiturientų laida – 17 mokinių. Iš viso tais metais mokėsi 340 mokinių. Dirbo nauja anglų kalbos mokytoja Ūbartienė.

1963–1964 m. m. išleidžiama 9-oji abiturientų laida – 10 mokinių. Iš viso tais metais mokėsi 333 mokiniai.

1964 m. rudenį mokyklai pradėjo vadovauti biologijos mokytoja Genovaitė Savulienė ir išdirbo šiose pareigose 23 metus, iki 1987 m.

1964–1965 m. m. išleidžiama 10-oji abiturientų laida – 16 mokinių. Iš viso tais metais mokėsi 334 mokiniai. Šioje laidoje baigė pirmoji sidabro medalininkė mokyklos istorijoje Lina Rudzinskaitė. Į mokyklą dirbti atėjo keturios naujos mokytojos: Genė Gaubaitė mokė fizikos, Ona Keblikaitė – anglų kalbos, Gražina Krikščiūnaitė – lietuvių kalbos, Dalia Meištienė – vyr. pionierių vadovė.

1965–1966 m. m. išleidžiama 11-oji abiturientų laida – 18 mokinių. Iš viso tais metais mokėsi 381 mokinys.

1966 m. žiemą mokykla pradėjo dirbti naujose patalpose. Įkuriami fizikos, chemijos kabinetai, dirbtuvės. Šalia mokyklos – sporto aikštynas. Buvusiame mokyklos pastate, klebonijoje, įkuriamas bendrabutis, kuriame gyvena 60 mokinių.

1966–1967 m. m. išleidžiama 12-oji abiturientų laida – 16 mokinių. Iš viso tais metais mokėsi mokykloje 376 mokiniai.

1967–1968 m. m. išleidžiama 13-oji abiturientų laida – 19 mokinių. Iš viso tais metais mokėsi mokykloje 381 mokinys.

1968–1969 m. m. išleidžiama 14-oji abiturientų laida – 19 mokinių. Iš viso tais metais mokėsi mokykloje 411 mokinių. Iš mokyklos išvykus į Prienus mokytojai O. Kublikaitei, vyresnėms klasėms anglų k. dėstė buvusi abiturientė Irena Ratkevičiūtė.

1969–1970 m. m. išleidžiama 15-oji abiturientų laida – 19 mokinių. Iš viso tais metais mokėsi mokykloje 448 mokiniai. Atėjo trys naujos mokytojos: Svetlana Filipovskaja, dėstė rusų k., muzikos mokytoja Birutė Jaskelevičiūtė ir anglų k. mokytoja Roma Šavolskytė.

1970–1971 m. m. išleidžiama 16-oji abiturientų laida – 17 mokinių. Iš viso tais metais mokėsi mokykloje 451 mokiniai. Dirbo du nauji mokytojai: Marytė Mardosienė ir Vitas Grušauskas.

1971–1972 m. m. išleidžiama 17-oji abiturientų laida. Iš viso tais metais mokėsi mokykloje 516 mokinių. Dirbo penki nauji mokytojai: Kęstutis Juška, Nijolė Kurilavičiūtė, Marija Kaduškevičiūtė, Valentina Junelienė, Juozas Svetlauskas.

1972–1973 m. m. išleidžiama 18-oji abiturientų laida – 39 mokiniai. Iš viso tais metais mokėsi mokykloje 524 mokiniai – daugiausia per visą jos istoriją. Dirbo trys nauji mokytojai: Jeronimas Rūtelionis, Aldona Zdanavičiūtė, Ona Jazukevičiūtė.

1973–1974 m. m. išleidžiama 19-oji abiturientų laida – 24 abiturientai. Iš viso tais metais mokėsi mokykloje 517 mokinių.

1974–1975 m. m. išleidžiama 20-oji abiturientų laida – 29 mokiniai. Iš viso tais metais mokėsi mokykloje 532 mokiniai. Dirbo 30 mokytojų, iš jų keturi nauji: Elena Barzdaitienė, Roma Baranauskienė, Meilutė Januškevičienė, Edvardas Januškevičius. Pirmą kartą mokyklos istorijoje buvo suorganizuota Šimtadienio šventė.

1975–1976 m. m. išleidžiama 21-oji abiturientų laida – 40 mokinių. Iš viso mokykloje mokėsi 535 mokiniai.

1976–1977 m. m. išleidžiama 22-oji abiturientų laida – 49 mokiniai. Iš viso mokykloje mokėsi 514 mokinių. Pradėjo dirbti nauja mokytoja Irena Meištienė.

1977–1978 m. m. prie mokyklos pastatomas priestatas, į kurį perkeliami fizikos, chemijos, biologijos, lietuvių kalbos kabinetai, mokytojų kambarys, šalia įsikuria direktorė bei pavaduotojos. Pirmame aukšte didelė valgykla, sporto salė.

Nuo 1978 m. iki 1987 m. susiformavo gana pastovus mokytojų kolektyvas: direktorė G. Savulienė, pavaduotoja mokymo reikalams V. Adomaitienė, užklasinio darbo organizatorė M. Januškevičienė, pradinių klasių mokytojos A. Beržinskienė, D. Meištienė, O. Kuncevičienė, M. Mizarienė, V. Pyplienė, kuri taip pat mokė ir lietuvių k., matematikos mokytojai S. Dereškevičienė, V. Slavėnas, A. Slavėnienė, darbų mokytoja ir bendrabučio auklėtoja J. Draždžiulienė, istorijos mokytojas E. Januškevičius, rusų kalbos mokytojai V. Junelienė, M. Umbrienė ir A. Navickas, lietuvių k. mokytoja I. Meištienė, geografijos mokytoja B. Navickienė, anglų k. mokytoja R. Narkevičienė, biologijos mokytoja M. Mardosienė, fizinio lavinimo mokytojos G. Paškauskienė ir G. Fricevičiūtė-Umbrienė, karinis vadovas J. Rūtelionis, istorijos ir darbų mokytojai A. Rudzinskas ir J. Truska, fizikos mokytoja O. Staniulienė bei chemijos mokytoja R. Truskienė.

Kurį laiką per tą dešimtmetį mokykloje dirbo muzikos mokytojai Vytas Gavutis, Eglė Bizūnaitė, Laima Kupstaitytė, Daina Žuklytė ir Jonas Kaveckas, lituanistė Aldona Vabolytė,  bibliotekininkė ir prailgintos darbo dienos grupės auklėtoja Aldona Lukoševičienė, anglų kalbos mokytoja Natalija Launikonienė ir matematikos mokytojas Vitas Launikonis.

Iki 1987 m. pavasario mokyklą baigė 32 abiturientų laidos.

1987 m. mokyklos direktore tapo lietuvių kalbos mokytoja Irena Meištienė. Pavaduotoja tapo rusų kalbos mokytoja Vilma Mikalajūnienė, vėliau istorijos mokytoja Meilutė Januškevičienė.

1993–1994 m. mokyklai pradeda vadovauti istorijos mokytoja Meilutė Januškevičienė.

2002 m. pavasarį mokykla šventė 100-ąsias ir vidurinės mokyklos 50-ąsias metines.

2012 m. liepos 12 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu  Nr. 5TS-422 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pavadinimų ir nuostatų pakeitimo“ pakeistas mokyklos pavadinimas. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. mokyklos pavadinimas – Lazdijų r. Šeštokų mokykla.

2014–2015 m. m. išleidžiama paskutinė, 60-oji, abiturientų laida – 12 mokinių.

2015 m. kovo 18 d. Lazdijų rajono savivaldybės sprendimu Nr. 5TS-1500 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 16 d. sprendimo Nr. 5TS-257 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Lazdijų r. Šeštokų mokykla tapo pagrindine ir įsteigiamas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Šeštokų vidurinio ugdymo skyrius.

2017 m. birželio 23 d. išėjus mokyklos direktorei Meilutei Januškevičienei iš darbo, mokyklai laikinai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Vaičeskienė.

2018 m. sausio 2 d. mokyklai pradeda vadovauti direktorė Alma Burbaitė.

Pasikeitus mokyklos direktorei, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Lazdijų r. Šeštokų mokykloje atidaryta ikimokyklinio ugdymo grupė.