Logopedas / Spec. pedagogas

SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

Kontaktai:

Specialioji pedagogė Skaistė Šerkšnienė

El. paštas skaiste.serksniene@sestokumokykla.lt

Kabineto Nr. 2

Specialiosios pedagoginės pagalbos tvarkaraštis

2022–2023 m. m.

Netiesioginio darbo su (vaikais) mokiniais laikas

Veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, kitais ugdymo procese dalyvaujančiais asmenimis, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos klausimais, savišvietai ir kt.

Pirmadienis 9.00–9.25
15.05–16.05 (konsultacijos tėvams)
Antradienis9.00–9.25
14.15–15.15 (konsultacijos mokytojams)
15.15–16.15
Trečiadienis9.00–9.25
15.10–16.10
Ketvirtadienis9.00–9.25
12.30–13.25
Penktadienis9.00–9.25

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • vesti spec. pedagoginės pagalbos pratybas (vaikams) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalba įsisavinant ugdymo turinį, spragų šalinimas;
 • pastebėti ir nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti;
 • padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kurti saugią ir draugišką aplinką;
 • diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į skirtingus mokinių ugdymosi poreikius bei gebėjimus.
 • skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, įtraukiant juos į grupinę veiklą;
 • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • konsultuoti pedagogus, mokinių tėvus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese vaikų (mokinių) ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais spec. pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Funkcijos:

 • atlieka vaikų (mokinių) turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų VGK komisijos pirmininkui dėl specialiojo ugdymo skyrimo šiems vaikams ŠMM nustatyta tvarka;
 • organizuoja ir veda spec. pedagoginės pagalbos pratybas pagal sudarytą ir mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį;
 • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec. pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas;
 • konsultuoja dalykų mokytojus rengiant specialiųjų poreikių (vaikams) mokiniams pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas, padeda numatyti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, ugdymo(si) metodus;
 • konsultuoja pedagogus, mokinių tėvus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese vaikų (mokinių) ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais spec. pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, individualizavimą;
 • formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių turinčius mokinius;
 • dalyvauja mokyklos Pradinių klasių mokytojų ir pagalbos specialistų metodinės grupės veikloje, teikia metodines rekomendacijas;
 • dalyvauja bendrose mokyklos veiklose, posėdžiuose, pasitarimuose, VGK veikloje, bendradarbiauja su kolegomis, tobulina kvalifikaciją;
 • aptaria spec. poreikių turinčių (vaikų) mokinių ugdymo(si) rezultatus, sunkumus, problemas;
 • rengia savo metinį veiklos planą ir metinės veiklos ataskaitą;
 • tikslingai išnaudoja netiesioginio darbo su (vaikais) mokiniais skirtą laiką metodinei veiklai, konsultavimui ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos klausimais, ugdomojo proceso planavimui, pasiruošimui kasdienei ugdomajai veiklai, dokumentacijos pildymui, savišvietai ir kt.

LOGOPEDINĖ PAGALBA

Kontaktai:

Logopedė Skaistė Šerkšnienė

El. paštas skaiste.serksniene@sestokumokykla.lt

Kabineto Nr. 2

Logopedinių pratybų tvarkaraštis

2022–2023 m. m.

Netiesioginio darbo su (vaikais) mokiniais laikas

Veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, kitais ugdymo procese dalyvaujančiais asmenimis, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos klausimais, savišvietai ir kt.

Pirmadienis15.05–16.05 (konsultacijos tėvams)
16.05–16.25
Antradienis 14.15–15.15 (konsultacijos mokytojams)
Ketvirtadienis10.20–11.25
14.15–16.30
Penktadienis10.20–11.40

Logopedo veiklos paskirtis – rūpintis (vaikų) mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų korekcija ir prevencija.

Uždaviniai:

 • vesti individualias, pogrupines ir grupines logopedines pratybas (vaikams) mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
 • konsultuoti pedagogus, mokinių tėvus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese logopedinės pagalbos teikimo klausimais.

Funkcijos:

 • tiria vaikų (mokinių) kalbą, nustato kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus, grupuoja darbui pagal kalbos sutrikimų pobūdį;
 • suderina (vaikų) mokinių sąrašą, kuriems numatoma teikti logopedo pagalbą, su mokyklos Vaiko gerovės komisija;
 • priklausomai nuo (vaikų) mokinių individualių savybių ir kalbos sutrikimų struktūros, organizuoja ir veda individualias, grupines, pogrupines logopedines pratybas pagal sudarytą ir mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį;
 • šalina (vaikų) mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • konsultuoja pedagogus, mokinių tėvus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese logopedinės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja mokyklos Pradinių klasių mokytojų ir pagalbos specialistų metodinės grupės veikloje, teikia metodines rekomendacijas;
 • dalyvauja bendrose mokyklos veiklose, posėdžiuose, pasitarimuose, VGK veikloje, bendradarbiauja su kolegomis, tobulina kvalifikaciją;
 • aptaria (vaikų) mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, ugdymo(si) rezultatus, sunkumus, problemas;
 • rengia logopedo metinį veiklos planą ir savo metinės veiklos ataskaitą;
 • tikslingai išnaudoja netiesioginio darbo su (vaikais) mokiniais skirtą laiką metodinei veiklai, konsultavimui ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos klausimais, ugdomojo proceso planavimui, pasiruošimui kasdienei ugdomajai veiklai, dokumentacijos pildymui, savišvietai ir kt.

Logopedinių pratybų svarba

Dažniausiai daugelis vaikų mokyklą pradeda lankyti turėdami pakankamai išplėtotą kalbą:

 • aiškiai taria garsus;
 • platus ir aktyvus jų žodynas;
 • kalba gramatiškai taisyklingais sakiniais;
 • rišliai pasakoja.

Tačiau dalis vaikų turi vienokių ar kitokių kalbos ar kalbėjimo sutrikimų, kurie gali būti mokymosi sunkumų ar neigiamos asmenybės formavimosi priežastimi.

Žinoma, nedideli kalbos ar kalbėjimo sutrikimai vaiko tolimesniam mokymosi procesui svarios įtakos neturi. Tačiau esant dideliems kalbos ir kitiems kalbėjimo sutrikimams, vaiką ugdančiam auklėtojui ar mokytojui iškyla daugybė sunkumų: nesupranta vaiko kalbos, nežino kaip jam padėti, kaip jį mokyti ir pan. Tuo pačiu ir vaikai dažnai pradeda jausti nepilnavertiškumo kompleksą, bijo bendrauti, iškyla elgesio bei emocijų sunkumų.

Logopedinių pratybų metu:

 • Išmoksta taisyklingai tarti visus ar daugelį kalbos garsų.

Garsų tarimo sutrikimus įveikti gali trukdyti ryškūs burnos struktūriniai pakitimai (pvz. netaisyklingas sąkandis, dantų deformacijos ir kt.), garsų tarimo sutrikimus lydintys kalbos sutrikimai (pvz.: fonologinio suvokimo trūkumai, kalbos neišsivystymas ir kt.).

 • Lavėja vaiko foneminė klausa ir formuojasi fonologinio suvokimo įgūdžiai, pirminiai garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai, kurie būtini mokantis skaityti bei rašyti.

Pakankamai išlavintas fonologinis suvokimas yra esminė priežastis, kodėl vaikai pradeda skaityti ir rašyti, tuo tarpu pastarųjų stokojantiesiems skaitymo ir rašymo mokymosi procesas gerokai apsunksta.

 • Sparčiau gausėja bei savarankiškoje kalboje įsitvirtina vaiko aktyvus bei pasyvus žodynas.
 • Formuojasi taisyklinga vaikų kalbos gramatinė sandara.

Vaikai gali sklandžiau, nuosekliau išreikšti savo mintis, kas lemia aktyvesnį bendravimą su aplinkiniais.

 • Stiprėja pasitikėjimo savimi jausmas.

Kuomet iškilę kalbos raidos sunkumai būna įveikiami, sušvelninami.

 • Įgyja elementarius mokymosi įgūdžius, lavėja smulkiosios motorikos gebėjimai, dėmesys, atmintis, mąstymo procesai.
 • Lavinami vaiko kūrybiniai gebėjimai, vaizduotė, bendradarbiavimo bei socialiniai įgūdžiai.