Logopedas / Spec. pedagogas

 

Kontaktai:

Skaistė Šerkšnienė

Tel. 8 688 27551

El. paštas skaiste.serksniene@gmail.com

 

Spec. pedagogės darbo laikas

Kabineto Nr. 2Veiklos tikslas: didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi kokybę.

Uždaviniai:

1. Bendradarbiaujant su pedagogais laiku pastebėti mokinių specialiuosius poreikius.

2. Tenkinti mokinių specialiuosius ugdymo poreikius, vedant individualius, pogrupinius, grupinius lietuvių kalbos, matematikos dalykų užsiėmimus priešmokyklinės gr., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 klasių mokiniams, kuriems specialiojo pedagogo pagalbą skiria Pedagoginė psichologinė tarnyba.

3. Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete Nr.2) ir lavinti jų sutrikusias funkcijas.

4. Vykdyti veiklą mokyklos Vaiko gerovės komisijoje:

 • analizuoti mokinių ugdymosi poreikius, problemas ir nesėkmingo mokymosi priežastis;
 • atlikti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį vertinimą ir teikti siūlymus Vaiko gerovės komisijos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems mokinams skyrimo;
 • esant būtinybei siūlyti tėvams (globėjams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

5. Teikti rekomendacijas (konsultuoti) pedagogus, tėvus (globėjus) dėl pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo, specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, vaiko ugdymo proceso organizavimo ir kitais aktualiais klausimais.

6. Siekti nuolatinės mokinių ugdymo pažangos.

7. Mokslo metų pabaigoje pateikti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo rezultatų analizę ir metinę veiklos ataskaitą.


 

Specialiojo pedagogo veikla.

Logopedės darbo laikas

Kabineto Nr. 2


Veiklos tikslas: šalinti ir koreguoti mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

Uždaviniai:

 1. Įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 2. Siūlyti skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
 3. Komplektuoti mokinių grupes, pogrupius pagal kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 4. Suderinus su Vaiko gerovės komisija ikimokyklinės gr., priešmokyklinės gr., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 kl. mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, teikti logopedinę pagalbą po pamokų, logopediniame kabinete Nr. 2.
 5. Šalinti mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus pogrupiuose, grupėse.
 6. Pratybas organizuoti pagal mokyklos pavaduotojos ugdymui sudarytą ir mokyklos direktorės patvirtintą pratybų tvarkaraštį.
 7. Konsultuoti mokyklos pedagogus, mokinius ir mokinių tėvus aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo, sutrikimų šalinimo, jų prevencijos kt. klausimais.
 8. Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 9. Kelti savo kvalifikaciją, dalyvauti mokyklos metodinėje veikloje, diegti dalykines naujoves ugdymo praktikoje.
 10. Mokslo metų pabaigoje pateikti mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, rezultatų analizę ir metinę veiklos ataskaitą.

Logopedo veikla.