Ugdymas karjerai

Tikslas:

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visa gyvenimą.

Uždaviniai:

  • padėti pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  • padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visa gyvenimą galimybėmis;
  • padėti, remiantis išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimti adekvačius karjeros sprendimus;
  • padėti, remiantis asmenine ateities vizija, kelti karjeros tikslus, sudaryti ir nuolat atnaujinti karjeros planą;
  • taikyti ir tobulinti mokymosi ir laisvalaikio veiklose karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  • būti pasirengus sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo;
  • organizuoti profesinio veiklinimo užsiėmimus.